Experiences of Bereavement

Gwahoddiad gan Marie Curie

 

Pan fo rhywun yn marw, mae’n bosibl na fyddwn ni’n barod am yr effeithiau emosiynol nac ymarferol. Hoffai Marie Curie gael eich help i ddatblygu’r wybodaeth a’r gefnogaeth rydyn ni’n ei gynnig ar adegau anodd fel hyn. Os ydych chi wedi cael profedigaeth, a’ch bod yn teimlo y gallech ei drafod mewn grŵp bach, buasem yn ddiolchgar iawn o gael eich help.

 

Hoffem glywed am eich profiadau o brofedigaeth, pa help gawsoch chi, pa help yr oedd ei angen arnoch, a beth hoffech fod wedi ei wybod ar y pryd.

 

Byddwn yn cynnal 2 grŵp trafod bach ac fe hoffem glywed meddyliau pobl o bob cwr o Gymru, o bob cymuned.

 

Cynhelir y ddau sesiwn:

2yh dydd Iau 31 Mawrth, wyneb yn wyneb yn swyddfeydd Diverse Cymru yng Nghaerdydd 

10.30yb dydd Gwener 1 Ebrill, ar-lein

 

Pe buasech yn fodlon cymryd rhan yn un o’r sesiynau hyn, cysylltwch â Julie.skelton@mariecurie.org.uk, os gwelwch yn dda.

 

Deallwn fod y pwnc hwn yn un sensitif a gallwn eich sicrhau y bydd gofal a chefnogaeth ichi yn ystod y drafodaeth. Os hoffech gymryd seibiant ar unrhyw adeg, neu siarad yn breifat gyda ni’n nes ymlaen, mae hynny’n berffaith iawn. Rydym yn mawr werthfawrogi eich help gyda gwella’r gefnogaeth i eraill.

Yn gywir,

Julie

 

Invitation from Marie Curie

 

When someone dies, we may not be prepared for the emotional or practical impact. Marie Curie would like your help in developing the information and support we offer at such a difficult time. If you have been bereaved and feel you would be able to talk about it in a small group, we would be very grateful for your help.

 

We would like to hear about your experiences of bereavement, what help you had, what help you needed, and what you wish you had known.

 

We will be holding 2 small discussion groups and we would like to hear the thoughts of people from all across Wales, from all communities.

 

The two sessions will be:

2pm Thursday 31 March in person at Diverse Cymru offices in Cardiff 

10.30am on Friday 1 April online 

 

If you would be willing to participate in one of these sessions please contact Julie.skelton@mariecurie.org.uk

We understand this is a sensitive subject and assure you of care and support during the discussion. If at any time you want to take a break, or talk to us in private at a later time, that is totally fine. We very much appreciate your help in improving support for others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *