Back in the Game

Back in the Game: Supporting LGBTQ+ young people into education, employment or training
Back in the Game: Supporting LGBTQ+ young people into education, employment or training

Stonewall Cymru is working with the School of Hard Knocks to deliver a new empowerment programme for LGBTQ+ young people aged 18-25 who are aren’t in education, employment or training.

What: We’ve created a digitally delivered empowerment programme to inspire and support LGBTQ+ young people.  

Each morning session is structured around three core elements: The Body, The Mind and The Future. Each core element will allow participants to develop a growth mindset as they set the direction for their future.  

Workshops will also include:

– How to set effective goals
– How to look for opportunities
– Interview skills
– How to manage online image
– How to be a star at work.  

The programme will be delivered in English.  

Where: The morning sessions will be delivered online.  

When: Monday 29 November – Friday 3 December 2021 09:30-12:00.  

Who: We’re looking for 15 LGBTQ+ young people living in Wales who aren’t in education, employment or training.

Please share the information pack and application form with any young people/youth groups/organisations who might be interested in this programme.  

If you have any questions about Back in the Game, please email education@stonewall.cymru.

Back in the Game: Cefnogi pobl ifanc LHDTC+ yn ôl i addysg, swydd neu hyfforddiant

Mae Stonewall Cymru yn gweithio gyda the School of Hard Knocks i ddarparu rhaglen newydd i rymuso pobl ifanc LHDTC+ rhwng 18-25 oed sydd ddim yn derbyn addysg, swydd neu hyfforddiant.

Beth: Rydym wedi creu rhaglen rithiol i rymuso, ysbrydoli a chefnogi pobl ifanc LHDTC+.

Mae pob sesiwn boreol yn cwmpasu tair elfen sylfaenol: Y Corff, Yr Ymennydd a’r Dyfodol. Mae pob elfen sylfaenol yn galluogi unigolion i ddatblygu meddylfryd twf wrth iddyn nhw edrych tua’r dyfodol.

Bydd y gweithdai hefyd yn cynnwys:

–          Sut i osod nodau effeithiol
–          Sut i edrych am gyfleon
–          Sgiliau cyfweliadau
–          Sut i reoli delwedd ar-lein
–          Sut i serenni yn y gweithle

Bydd y rhaglen yn cael ei darparu yn Saesneg.

Ble: Bydd y sesiynau boreol yn cael eu darparu ar-lein.

Pryd: Dydd Llun 29 Tachwedd – Dydd Gwener 3 Rhagfyr 2021 09:30-12:00.

Pwy: Rydyn ni’n edrych am 15 person ifanc LHDTC+ sydd ddim mewn addysg, swydd neu hyfforddiant.

Rhannwch y pecyn gwybodaeth a’r ffurflen gais gyda phobl ifanc/grwpiau ieuenctid/sefydliadau a fydd gyda diddordeb yn y rhaglen yma.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Back in the Game, cysylltwch â addysg@stonewall.cymru.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *