going forward
going forward

October 2021

Back in the Game

Back in the Game: Supporting LGBTQ+ young people into education, employment or training
Back in the Game: Supporting LGBTQ+ young people into education, employment or training

Stonewall Cymru is working with the School of Hard Knocks to deliver a new empowerment programme for LGBTQ+ young people aged 18-25 who are aren’t in education, employment or training.

What: We’ve created a digitally delivered empowerment programme to inspire and support LGBTQ+ young people.  

Each morning session is structured around three core elements: The Body, The Mind and The Future. Each core element will allow participants to develop a growth mindset as they set the direction for their future.  

Workshops will also include:

– How to set effective goals
– How to look for opportunities
– Interview skills
– How to manage online image
– How to be a star at work.  

The programme will be delivered in English.  

Where: The morning sessions will be delivered online.  

When: Monday 29 November – Friday 3 December 2021 09:30-12:00.  

Who: We’re looking for 15 LGBTQ+ young people living in Wales who aren’t in education, employment or training.

Please share the information pack and application form with any young people/youth groups/organisations who might be interested in this programme.  

If you have any questions about Back in the Game, please email education@stonewall.cymru.

Back in the Game: Cefnogi pobl ifanc LHDTC+ yn ôl i addysg, swydd neu hyfforddiant

Mae Stonewall Cymru yn gweithio gyda the School of Hard Knocks i ddarparu rhaglen newydd i rymuso pobl ifanc LHDTC+ rhwng 18-25 oed sydd ddim yn derbyn addysg, swydd neu hyfforddiant.

Beth: Rydym wedi creu rhaglen rithiol i rymuso, ysbrydoli a chefnogi pobl ifanc LHDTC+.

Mae pob sesiwn boreol yn cwmpasu tair elfen sylfaenol: Y Corff, Yr Ymennydd a’r Dyfodol. Mae pob elfen sylfaenol yn galluogi unigolion i ddatblygu meddylfryd twf wrth iddyn nhw edrych tua’r dyfodol.

Bydd y gweithdai hefyd yn cynnwys:

–          Sut i osod nodau effeithiol
–          Sut i edrych am gyfleon
–          Sgiliau cyfweliadau
–          Sut i reoli delwedd ar-lein
–          Sut i serenni yn y gweithle

Bydd y rhaglen yn cael ei darparu yn Saesneg.

Ble: Bydd y sesiynau boreol yn cael eu darparu ar-lein.

Pryd: Dydd Llun 29 Tachwedd – Dydd Gwener 3 Rhagfyr 2021 09:30-12:00.

Pwy: Rydyn ni’n edrych am 15 person ifanc LHDTC+ sydd ddim mewn addysg, swydd neu hyfforddiant.

Rhannwch y pecyn gwybodaeth a’r ffurflen gais gyda phobl ifanc/grwpiau ieuenctid/sefydliadau a fydd gyda diddordeb yn y rhaglen yma.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am Back in the Game, cysylltwch â addysg@stonewall.cymru.

 

Pandemic Impact

On Tuesday the 12th October members from the local community met with the Bevan Foundation. There followed an  excellent discussion between the Bevan Foundation officers and our community members regarding the long-term impact of the pandemic on our communities.