going forward
going forward

Employment Opportunities

Below are now Closed:

Project Worker “Greening and Growing South Riverside

Closing date: midnight Thursday 21st November 2019

Interview Date:  Friday 29th November 2019

Project Worker “Greening and Growing South Riverside

12.5K for 17.5 hours per week (plus 5% pension contribution).

South Riverside Community Development Centre has secured funding to develop an “urban flower meadow” in its area of benefit. We want to enhance bio-diverse habitats in gardens and communal spaces.

The project worker will recruit and work with volunteers, including children from the local schools, work with existing growing groups, relevant partners and networks. Holding themed events, working with the diverse community of South Riverside to maximise habitat and growing environments. Helping to build sustainment for the future is paramount.

The post is funded until September 31st 2021 by the Landfill Disposal Tax Community Scheme

Closing date: midnight Thursday 21st November 2019

Interview Date:  Friday 29th November 2019

For an informal conversation regarding the post please contact Neil Binnell, Director SRCDC,

02920 220309.

For an application pack please e-mail CathrynDavies@srcdc.org.uk

Gweithiwr/wraig Prosiect  “Gwyrddio a thyfu De Glan-yr-afon”.

Cyflog 12.5 mil am 17.5 awr yr wythnos (gyda 5 % Cyfraniad pensiwn).

Mae Cymuned Canolfan Datblygu De Glan-yr-afon wedi llwyddo i sicrhau cyllid i ddatblygu dôl flodau drefol yn eu hardal fudd-dal. Rydym eisiau gwella cynefinoedd bio-amrywiol yn ein gerddi a mannau cymunedol.

Bydd y Gweithiwr/wraig Prosiect yn gweithio â gwirfoddolwyr, gan gynnwys plant o‘r ysgolion lleol, grwpiau garddio a thyfu sydd yn bodoli eisoes a phartneriaethau a rhwydweithiau perthnasol. Byddant yn hwyluso digwyddiadau a themau, gweithio gyda chymuned De Glan-yr-afon i wneud y mwyaf o’u cynefin a’u hamgylchedd tyfu.  Bydd cynnig cymorth i adeiladu cynhaliaeth y dyfodol yn hanfodol.

Mae’r swydd hon wedi cael ei hariannu hyd at ddiwedd Medi, 2021 gan Gynllun Cymunedol Treth Gwaredu Tirlenwi.

Dyddiad cau: Canol nos, dydd Iau,21ain o Dachwedd, 2019.

Dyddiad cyfweliad: Dydd Gwener y 29ain o Dachwedd 2019.

I drafod yn anffurfiol cysylltwch â Neil Binnell, Cyfarwyddwr SRCDC 02920 220309.

I dderbyn pecyn ymgeisio cysylltwch â cathryndavies@srcdc.org.uk

Below are now Closed:

South Riverside Community Development Centre is seeking an experienced project worker to provide an employment support service to BAME women in Cardiff, focused on the South Riverside, Grangetown and Canton areas.

Job Role: The worker will provide and develop person centred one to one support plans, development of employer links, training, placements and peer support. They will also manage a barriers fund to help access training, support and employment placements.

Project Worker Additional Information: The Henry Smith Charity, via the Community Foundation in Wales is providing funding for 3 years to support this exciting new project. Interview date: Friday 22 February 2019. To Apply: For an application pack please contact: cathryndavies@srcdc.org.uk

Closing date: Midnight 12 February 2019. For an informal conversation regarding the position please call Neil Binnell, Director, SRCDC,Tel 02920-220309.

See more and download a Job Description here.

Below are now Closed:

We can Work it out

South Riverside Community Development Centre in partnership with Women Connect First, Horn Development Agency, Oasis Cardiff and the New Economics Foundation are looking to recruit a team of experienced staff to coproduce solutions to the issue of in-work poverty within the BAME communities of Cardiff.

Project Workers: 4 posts (4 x 17.5hrs). £25K for 35 hours (+5% pension).

Working at of one of the four Partners bases you will work alongside BAME families in helping them to shape solutions to in-work poverty. Active listening, community connecting, partnership working and knowledge of the barriers the BAME community face are all essential for this post. (Please note you may apply for more than one post).

Administrator: £14K for 21 hrs (+5% pension).

Providing full administrative support to the team and families we will be working with.

Closing date: 12am 13th January 2019. Interviews will take in w/c 21st January 2019.

The posts are funded for 3 years by the Big Lottery in Wales.

For an informal conversation regarding the post please contact Neil Binnell, Director SRCDC,

02920 220309.

For an application pack please e-mail neilbinnell@srcdc.org.uk

Gallwn Weithio pethau mas

Mae Canolfan Datblygu Cymunedol De Glanyrafon mewn partneriaeth gyda Women Connect First, Asiantaeth Datblygu Horn, Oasis Caerdydd a’r Sefydliad Economeg Newydd yn dymuno recriwtio tîm o staff profiadol i gyd-gynhyrchu datrysiadau i fater gwrth-dlodi o fewn cymunedau BAME Caerdydd.

Gweithwyr Prosiect: 4 swydd (4 x 17.5awr). £25K am 35 awr (+5% pensiwn).

Gan weithio yn uno safleoedd ein pedwar Partner byddwch yn gweithio wrth ochr teuluoedd BAME yn eu helpu i lunio datrysiadau i dlodi mewn gwaith. Mae gwrando egniol, cysylltu cymunedol, gweithio partneriaeth a gwybodaeth o’r rhwystrau sy’n wynebu’r gymuned BAME i gyd yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. (Gofynnir i chi nodi y gallwch wneud cais am fwy nag un swydd).

Gweinyddydd: £14K am 21 awr (+5% pensiwn).

Darparu cefnogaeth weinyddol lawn i’r tîm a’r teuluoedd y byddwn yn gweithio gyda nhw.

Dyddiad cau: 12am 13 Ionawr 2019. Cynhelir cyfweliadau w/c 21 Ionawr 2019.

Cyllidir y swyddi am 3 blynedd gan y Loteri Fawr yng Nghymru.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Neil Binnell, Cyfarwyddwr Canolfan Datblygu Cymunedol De Glanyrafon

02920 220309.

I gael pecyn cais anfonwch e-bost at neilbinnell@srcdc.org.uk